اخبار > جزئیات خبر
آدرس سامانه های مورد نیاز بیمه تکمیلی پارسیان
calender 24، 03 ,1401

سامانه سیناد : https://sinad.yrp24.com سامانه فناوران : https://bonyan.parsianinsurance.com/BimeSiteMVC/Dr/BimeshodeDmgEstelam/BimeshodeDmgEstelam