چارت سازمانی

هیئت مدیره

حسابرسی داخلی

مشاور امور حقوقی

مدیر عامل

دفتر

قائم مقام

مدیر امور اجرایی

سرپرست پروژه

کارشناس پروژه

کارمند

سرپرست پروژه

کارشناس پروژه

کارمند

سرپرست پروژه

کارشناس پروژه

کارمند

مدیر امور مالی

کارشناس مالی

کارمند

مدیر منابع انسانی

کارشناس اداری

کارمند اداری